Monday, 11 March 2019

Contoh Surat Keterangan Aktif Guru

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02.03/S.Ket/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Modern Satu Atap Al-Azhary  Lesmana Kecamatan Ajibarang  Kabupaten Banyumas  Jawa Tengah menerangkan bahwa:
Nama                                       : ............................
Tempat , Tanggal lahir            : ............................
Jabatan                                    : .............................
Alamat Tinggal                       : .............................
Yang bersangkuutan adalah benar terdaftar aktif sebagai tenaga pendidik sejak tanggal 14 Juli 2012 di  Madrasah Ibtidaiyah  Modern  Satu Atap Al Azhary sampai tahun pelajaran 2015/2016
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
                                                                               

                                                                                                            Lesmana ,03 Maret  2016
                                                                                                            Kepala Madrasah

                                                                                                               

                                                                                                            ..............................
                                                                                                            NIP.--