Wednesday, 28 July 2021

CONTOH SURAT KUASA PEMBUKAAN REKENING SEKOLAH/LEMBAGA/ORGANISASI

 

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                         : Kepala Lembaga

Jabatan                     

Tempat/Tgl lahir      

Alamat                       

No. KTP                    

No. Telepon             

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

 

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                         : Kepala lembaga 

Jabatan                      : ..................

Tempat/Tgl lahir       :    .................

Alamat                        : ................

No. KTP                     : .................

No. Telepon              : .............................

 

 

Nama                         : ......................

Jabatan                      : .......................

Tempat/Tgl lahir       : .........................

Alamat                        : ......................

No. KTP                     : ............................................

Telepon                      : ............................................

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

 

Dengan surat ini, saya sebagai pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada penerima Kuasa untuk  membukaan, mengelola, mengambil, dan menutup rekening  atas nama  MI Modern Satu Atap Al Azhary

 

Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan dana dari rekening tersebut diatas.

 

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Ajibarang, ..............

Penerima Kuasa                                                            Pemberi Kuasa,

 

 

 1.

1.     

 

 2.                                                                                    ...................                                                                                                                            NIP.-